danh mục cơ sở

TCCS 01: 2021/MCA HT của chế phẩm vi sinh Michiannai HT

TCCS 02: 2021/MCA TKD của chế phẩm vi sinh Michiannai TKD

TCCS 03: 2021/MCA TDN của chế phẩm vi sinh Michiannai TDN

TCCS 04: 2021/MCA THT của chế phẩm vi sinh Michiannai THT

TCCS 05: 2021/MCA NVD của chế phẩm vi sinh Michiannai NVD

TCCS 06: 2021/MCA NQT của chế phẩm vi sinh Michiannai NQT

TCCS 07: 2021/MCA VKT của chế phẩm vi sinh Michiannai VKT

TCCS 08: 2021/MCA T.V của chế phẩm vi sinh Michiannai T.V